Licențele, permisele, atestatele și alte autorizații isi prelungesc valabilitatea prin Regulamentul European 2020/698, adoptat pe 25.05.2020

Cu toate ca sfatul nostru este sa cititi INTEGRAL documentul aflat la finalul articolului, va prezentam sinteza realizata de catre colegii de la IFPTR (Institutul de Formare Profesională în Transporturi Rutiere) cu privire la DISPOZIȚIILE REGULAMENTULUI 2020/698 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 mai 2020 – publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din data de 27.05.2020.

IMPORTANT: Statele membre pot decide sa NU APLICE unele din aceste dispozitii, dupa informarea prealabila a Comisiei. Ca urmare a masurilor adecvate luate, Romania NU APLICA dispozitiile referitoare la Permisele de conducere, Inspectiile Periodice la tahografe, Licentele comunitare – copii conforme (atat la transport marfa cat si la persoane) si Atestatele „roz” ale conducatorilor auto. Le gasiti detaliate in siteza colegilor de al IFPTR.

O puteti descărca in format PDF de aici: SINTEZA – prelungirii documentelor – cf.Regulamentului 698-2020

SINTEZA DISPOZIȚIILOR REGULAMENTULUI 2020/698 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

SINTEZA DISPOZIȚIILOR REGULAMENTULUI 2020/698 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

Pe larg,

REGULAMENTUL (UE) 2020/698 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 mai 2020 de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul epidemiei de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, precum și amânarea anumitor controale și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor.

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 4 iunie 2020.

Cu toate acestea, articolul 3 alineatul (4), articolul 4 alineatul (6), articolul 5 alineatul (5), articolul 7 alineatul (5), articolul 8 alineatul (5) și articolul 11 alineatul (5) se aplică de la 28 mai 2020.

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91 și articolul 100 alineatul (2),
având în vedere propunerea Comisiei Europene,
după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,
după consultarea Comitetului Economic și Social European,
după consultarea Comitetului Regiunilor,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1),

(…)

ADOPTĂ

PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește măsuri specifice și temporare aplicabile reînnoirii și prelungirii perioadei de valabilitate a anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, precum și amânării anumitor verificări și formări periodice, ca răspuns la circumstanțele extraordinare cauzate de epidemia de COVID-19 în domeniul transportului rutier, feroviar și pe căile navigabile interioare, precum și în domeniul securității maritime.

Articolul 2 – Prelungirea termenelor prevăzute în Directiva 2003/59/CE

(1) În pofida articolului 8 alineatele (2) și (3) din Directiva 2003/59/CE, termenele pentru finalizarea de către deținătorul unui certificat de competență profesională (CCP) a formării periodice care altfel, în conformitate cu dispozițiile respective, ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 februarie 2020-31 august 2020 se consideră că sunt sau că au fost prelungite cu o perioadă de șapte luni în fiecare caz. CCP rămân valabile în consecință.
(…)

Articolul 3 – Prelungirea termenelor prevăzute în Directiva 2006/126/CE

1) În pofida articolului 7 din Directiva 2006/126/CE și a punctului 3 litera (d) din anexa I la directiva menționată, valabilitatea permiselor de conducere care altfel, în conformitate cu dispozițiile respective, ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 februarie 2020‐31 august 2020 se consideră că este sau că a fost prelungită cu o perioadă de șapte luni de la data expirării menționată în fiecare astfel de permis de conducere.
(…)

Articolul 4 – Prelungirea termenelor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 165/2014

(1) În pofida articolului 23 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, inspecțiile periodice prevăzute la alineatul (1) de la articolul menționat care altfel ar fi trebuit sau ar trebui să fie efectuate în perioada 1 martie 2020-31 august 2020 în conformitate cu alineatul menționat se efectuează în termen de șase luni de la data la care acestea ar fi trebuit altfel să fie efectuate în conformitate cu articolul menționat.

(2) În pofida articolului 28 din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, în cazul în care un conducător auto solicită reînnoirea unui card de conducător auto în conformitate cu alineatul (1) de la articolul respectiv în perioada 1 martie 2020-31 august 2020, autoritățile competente ale statelor membre emit un nou card de conducător auto în termen de două luni de la primirea cererii. Până la primirea unui nou card de conducător auto din partea autorităților emitente de carduri, conducătorului auto i se aplică, mutatis mutandis, articolul 35 alineatul (2) din regulamentul menționat, cu condiția ca respectivul conducător auto să poată dovedi că reînnoirea cardului de conducător auto a fost solicitată în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) din regulamentul menționat. ROJurnalul Oficial al Uniunii Europene L 165/16 27.5.2020

(3) În pofida articolului 29 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, în cazul în care un conducător auto solicită înlocuirea unui card de conducător auto în conformitate cu alineatul (4) de la articolul respectiv în perioada 1 martie 2020-31 august 2020, autoritățile competente ale statelor membre emit un card de înlocuire în termen de două luni de la primirea cererii. În pofida articolului 29 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, până la primirea unui nou card de conducător auto din partea autorităților emitente de carduri, conducătorul auto poate continua să conducă, cu condiția să poată dovedi că respectivul card de conducător auto a fost returnat autorității competente din cauza deteriorării sau a funcționării sale defectuoase și că s-a solicitat înlocuirea acestuia.
(…)


Articolul 5 – Prelungirea termenelor prevăzute în Directiva 2014/45/UE

(1) În pofida articolului 5 alineatul (1) și a articolului 10 alineatul (1) din Directiva‐2014/45/UE și a punctului 8 din anexa II la directiva menționată, termenele pentru inspecțiile tehnice care altfel, în conformitate cu dispozițiile respective, ar fi trebuit sau ar trebui efectuate în perioada 1 februarie 2020-31 august 2020 se consideră că sunt sau că au fost prelungite cu o perioadă de șapte luni.

(2) În pofida articolului 8 din Directiva 2014/45/UE și a punctului 8 din anexa II la directiva menționată, valabilitatea certificatelor de inspecție tehnică cu data de expirare în perioada 1 februarie 2020-31 august 2020 se consideră că este sau că au fost prelungită cu o perioadă de șapte luni.
(…)

Articolul 6 – Prelungirea termenelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009

(1) În pofida articolului 13 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, în cazul în care o autoritate competentă stabilește, pe baza conturilor anuale și a certificatelor menționate la articolul 7 alineatele (1) și (2) din regulamentul menționat, pentru exercițiile financiare care acoperă integral sau parțial perioada 1 martie 2020- 30 septembrie 2020, faptul că o întreprindere de transport nu îndeplinește cerința privind capacitatea financiară prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din regulamentul respectiv, termenul stabilit de autoritatea competentă în sensul articolului 13 alineatul (1) litera (c) din regulamentul respectiv nu depășește 12 luni.

(2) În pofida articolului 13 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, în cazul în care autoritatea competentă a stabilit înainte de 28 mai 2020 că o întreprindere de transport nu îndeplinește cerința privind capacitatea financiară prevăzută la articolul 3 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat și a fixat un termen până la care întreprinderea de transport să remedieze situația, autoritatea competentă poate prelungi termenul respectiv în cazul în care acesta nu a expirat până la 28 mai 2020. Termenul astfel prelungit nu poate depăși 12 luni.
(…)

Articolul 7 – Prelungirea termenelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1072/2009

(1) În pofida articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, valabilitatea licențelor comunitare care altfel ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 martie 2020-31 august 2020 se consideră că este sau că a fost prelungită cu o perioadă de șase luni. Copiile conforme rămân valabile în consecință.

(2) În pofida articolului 5 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, valabilitatea atestatelor de conducător auto care altfel ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 martie 2020-31 august 2020 se consideră că este sau că a fost prelungită cu o perioadă de șase luni.

(…)

Articolul 8 – Prelungirea termenelor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1073/2009

(1) În pofida articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009, valabilitatea licențelor comunitare care altfel ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 martie 2020-31 august 2020 se consideră că este sau că a fost prelungită cu o perioadă de șase luni. Copiile conforme rămân valabile în consecință.

(2) In pofida articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009, decizia privind cererea depusă de operatorul de transport pentru autorizarea serviciilor regulate în perioada 12 decembrie 2019-31 august 2020 este luată de autoritatea de autorizare în termen de șase luni de la data depunerii cererii. În pofida articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009, autoritățile competente ale statelor membre cărora li s-a solicitat acordul cu privire la o astfel de cerere în conformitate cu alineatul (1) de la articolul respectiv comunică autorității de autorizare decizia lor cu privire la cerere în termen de trei luni. În cazul în care autoritatea de autorizare nu primește niciun răspuns în termen de trei luni, se consideră că autoritățile consultate și-au dat acordul, iar autoritatea de autorizare poate acorda autorizația. Prelungirea termenului la trei luni pentru statele membre al căror acord a fost solicitat în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 se aplică cererilor primite după 27 martie 2020.
(…)

 

 

Articolul 9 – Prelungirea termenelor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/798

(1) În pofida articolului 10 alineatul (13) din Directiva (UE) 2016/798, termenele pentru reînnoirea certificatelor unice de siguranță care altfel ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 martie 2020-31 august 2020 se consideră că sunt sau că au fost prelungite cu o perioadă de șase luni. Certificatele unice de siguranță în cauză rămân valabile în consecință.

(2) În pofida articolului 12 alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/798, valabilitatea autorizațiilor de siguranță care altfel, în conformitate cu respectiva dispoziție, ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 martie 2020-31 august 2020 se consideră că este sau că a fost prelungită cu o perioadă de șase luni.

(…)

Articolul 10 – Prelungirea termenelor prevăzute în Directiva 2004/49/CE

(1) În pofida articolului 10 alineatul (5) din Directiva 2004/49/CE, termenele pentru reînnoirea certificatelor de siguranță care altfel ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 martie 2020-31 august 2020 se consideră că sunt sau că au fost prelungite cu o perioadă de șase luni. Certificatele de siguranță în cauză rămân valabile în consecință.

(2) În pofida articolului 11 alineatul (2) din Directiva 2004/49/CE, termenele pentru reînnoirea autorizațiilor de siguranță care altfel ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 martie 2020-31 august 2020 se consideră că sunt sau că au fost prelungite cu o perioadă de șase luni. Autorizațiile de siguranță în cauză rămân valabile în consecință.

(…)

Articolul 11 – Prelungirea termenelor prevăzute în Directiva 2007/59/CE

(1) În pofida articolului 14 alineatul (5) din Directiva 2007/59/CE, valabilitatea permiselor care altfel ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 martie 2020-31 august 2020 se consideră că este sau că a fost prelungită cu o perioadă de șase luni de la data expirării fiecărui astfel de permis.

(2) În pofida articolului 16 din Directiva 2007/59/CE și a anexelor II și VII la aceasta, termenele pentru finalizarea verificărilor periodice care altfel, în conformitate cu dispozițiile respective, ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 martie 2020-31 august 2020 se consideră că sunt sau că au fost prelungite cu o perioadă de șase luni în fiecare caz. Permisele menționate la articolul 14 și certificatele menționate la articolul 15 din directiva respectivă rămân valabile în consecință.

(…)

Articolul 12 – Prelungirea termenelor prevăzute în Directiva 2012/34/UE

1) În pofida articolului 23 alineatul (2) din Directiva 2012/34/UE, în cazul în care o autoritate de acordare a licențelor a prevăzut o revizuire la intervale periodice, termenele pentru realizarea revizuirii la intervale periodice care altfel, în conformitate cu dispozițiile respective, ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 martie 2020-31 august 2020 se consideră că sunt sau că au fost prelungite cu o perioadă de șase luni.

2) În pofida articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2012/34/UE, valabilitatea licențelor temporare care altfel ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 martie 2020-31 august 2020 se consideră că este sau că a fost prelungită cu o perioadă de șase luni de la data de încheiere a perioadei de valabilitate indicată pe fiecare licență temporară.

3) În pofida articolului 25 alineatul (2) din Directiva 2012/34/UE, autoritatea de acordare a licențelor adoptă o decizie cu privire la cererile depuse în perioada 12 ianuarie 2020-31 august 2020 în termen de nouă luni de la data la care i-au fost prezentate toate informațiile relevante, în special datele menționate în anexa III la directiva respectivă.

Articolul 14 – Prelungirea termenelor prevăzute în Directiva 96/50/CE

(1) În pofida articolului 6 alineatul (2) din Directiva 96/50/CE, termenele pentru efectuarea examenelor medicale care altfel, în conformitate cu respectiva dispoziție, ar fi expirat sau ar urma să expire în perioada 1 martie 2020-31 august 2020 se consideră că sunt sau că au fost prelungite cu o perioadă de șase luni. Brevetele de comandant de navă ale persoanelor cărora le revine obligația de a se supune unor examene medicale, menționată la articolul 6 alineatul (2) din directiva respectivă, rămân valabile în consecință.
(…)

Articolul 18

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 4 iunie 2020.

Cu toate acestea, articolul 3 alineatul (4), articolul 4 alineatul (6), articolul 5 alineatul (5), articolul 7 alineatul (5), articolul 8 alineatul (5) și articolul 11 alineatul (5) se aplică de la 28 mai 2020.

Primul, al doilea și al treilea paragraf de la prezentul articol nu aduc atingere efectelor retroactive prevăzute la articolele 2-17.

Prezentul regulament este OBLIGATORIU în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 mai 2020.

Puteti descarca aici documentul complet: CELEX 32020R0698 RO TXT. 

 

REGULAMENTUL (UE) 2020/698 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

 

Ne puteti urmări pe pagina de Facebook, pe contul de LinkedIn, pe Instagram precum si pe canalul de Youtube „Transport Academy”. , acolo unde te invităm să dai SUBSCRIBE pentru a urmări toate sesiunile video „Transport Academy LIVE” cu Decebal Popescu si invitatii sai.

Emisiunea Transport Academy LIVE, moderată de Decebal Popescu - săptămânal pe canalul de Youtube "Transport Academy"

Emisiunea Transport Academy LIVE, moderată de Decebal Popescu – săptămânal pe canalul de Youtube „Transport Academy”

Written by admin